دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


خسرو دانشجو

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^